Attefallshus

Spread the love

Köpa Attefallshus

Vi på attefallshusen.com hjälper dig med de viktigaste frågorna när du ska köpa attefallshus på Gotland eller i Sverige. Läs om tips och riktlinjer innan du bygger eller köper ditt attefallshus.


Sommarhus i en grön trädgård

Köpa fritidshus i Sverige

Att köpa attefallshus, sommarhus eller fritidshus i Sverige är inte alltid okomplicerat, det är många saker man bör hålla koll på och det finns en hel del fallgropar längst med vägen.

Läs mer i vår guide köpa fritidshus guide här!


Vad får jag använda mitt Attefallshus till?Attefallshus, ett av Gotlands populäraste hus! Ett attefallshus är en lite komplementbyggnad som från den andra juli 2014 kan byggas utan bygglov på de flesta tomter. Attefallshuset får kan ha en byggnadsarea på upp till 25 m² stor & 4 meter nockhöjd, & det kan inredas till permanentbostad om man så vill.


De nya bestämmelserna omfattar totalt fem olika typer av byggnader:

  1. Komplementbostadshus (en självständig bostad)
  2. Komplementbyggnad (till exempel garage)
  3. Tillbyggnad
  4. En extra bostad
  5. Nya takkupor

Den nya byggnadstypen har uppkallats efter Stefan Attefall som var Sveriges bostadsminister mellan 2010 & 2014.


Köpa tomt på Gotland

Tomt på Gotland

Om din dröm är att bygga ett hem från början, då behöver du hitta mycket. Även om mark är rikligt på många områden, borde du noggrant undersöka varan innan du gör ett erbjudande. En bra fastighetsmäklare är ett viktigt plus, så hitta en fastighetsmäklare i det område där du letar efter mycket.

Läs mer om att köpa tomt på Gotland


Attefallshusets historia

Den 3 december 2013 presenterade Boverket en rapport som där boverket föreslog att den sammanlagda arean för friggebodar kan uppgå till 20 kvadratmeter. I Samma utredning tittade man även på en ny byggnadstyp med en byggnadsarea upp till 25 kvadratmeter som även kunde användas som permanent bostad. Bostadsministern presenterade i TV att regeringen förordade båda förslagen. Regeringen lade i februari 2014 fram en lagrådsremiss som fick mycket kraftig kritik av Lagrådet. Kritiken ledde till att vissa delar i propositionen ändrades när den lades fram i mars 2014.

Intresset för Attefallshusen på Gotland har varit enorma. Villaägarnas riksförbund bedömde att reformen skulle kunna ge 150 000 till 200 000 nya bostäder/Attefallshus. Detta resulterade i runt 100 000 nya attefallsbostäder.


Regler för attefallshus

Du som har ett  eller tvåbostadshus får , förutom friggebod på maximalt 15 kvadratmeter, även bygga ett attefallshus. Innan du köper in attefallshuset måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Läs mer om regler och bestämmelser


Attefallshusets bestämmelser & Regler på Gotland

De åtgärder som ingår i de nya bestämmelserna gäller bara på tomter som redan är bebyggda med ett en- eller tvåbostadshus. Det finns begränsningar i bygglovfriheten, till exempel på hus och i områden som är särskilt värdefulla från historisk synpunkt. Det är inte heller tillåtet att bygga Attefallshus eller tillbyggnad närmare gräns mot granne än 4,5 meter om inte den berörda grannen medger det.

Åtgärderna kräver inte bygglov, men med undantag för vissa takkupor kräver de bygganmälan till kommunen och att kommunen lämnar startbesked innan byggnadsarbetena påbörjas. Kommunens byggnadsnämnd ska pröva att åtgärden kan antas uppfylla kraven enligt plan- och bygglagen och andra föreskrifter.[11] Byggnadsnämnden kan neka startbesked om åtgärden inte fyller kraven på bygglovbefrielse eller om åtgärden strider mot något annat, till exempel regler om skydd mot brand och olyckor. Ligger tomten nära vatten kan det behövas strandskyddsdispens.

De tidigare reglerna för friggebodar behålls, det blir alltså möjligt att både ha ett Attefallshus och en friggebod på tomten. Den som har en tomt med ett en- eller tvåbostadshus kan därför bebygga den med en eller flera friggebodar upp till sammanlagt 15 , en eller flera AttefallshusGotland upp till sammanlagt 25 m² och en tillbyggnad på upp till 15 m². Dessutom går det att bygga två takkupor om det inte finns några tidigare, och det går att inreda en extra bostad i ett enbostadshus.

Åtgärderna får strida mot detaljplanen, vilket betyder att det går att bygga större än vad detaljplanen anger. Det går också att bygga på mark som inte får bebyggas enligt detaljplan.


Attefallshus (Komplementbostadshus)

Attefallshuset får inte ha en större byggnadsarea än 25,0 m² och inte en högre taknockshöjd än 4,0 m. Attefallshuset får inte ställas närmare gränsen än 4,5 meter om inte de berörda grannarna medger det. Det är inte möjligt att ställa det närmare gräns mot gata eller allmän plats. Det får inte heller ställa närmare mitten av ett järnvägsspår än 30 m om inte järnvägens infrastrukturförvaltare medger det. Kommunen kan besluta i en detaljplan att det krävs bygglov för åtgärden. På byggnader eller inom bebyggelseområden som är värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt gäller inte bygglovbefrielsen. Den gäller inte heller inom ställen som är störda av buller från skjutfält eller flygplatser av riksintresse för totalförsvaret. För att bygga ett Attefallshus krävs att man gör en anmälan och därefter får ett startbesked innan bygget påbörjas. Innan man ställer ner  Attefallshuset ska man först få ett slutbesked. Attefallshuset utgör en särskild bostad. Det innebär att bostaden ska uppfylla de krav som till exempel plan- & byggförordningen & Boverkets byggregler ställer på en bostad. Boverkets byggregler ändras för att göra det lättare att bygga mindre bostäder.


Attefallshus (Komplementbyggnad)

Komplementbyggnaden (Attefallshus) får inte ha en större byggnadsarea än 25,0 m² & inte en högre taknockshöjd än 4,0 m. Byggnadsarean för komplementbyggnad (Attefallshus) &  komplementbostadshus (Attefallshus) räknas samman & får tillsammans inte vara större än 25,0 m². Det är möjligt att dela upp ytan på två eller flera byggnader, så att man kan ha 20 m² komplementbostadshus (Attefallshus) & 5 m² förråd. Det får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte de berörda grannarna medger det. Det är inte möjligt att placera det närmare gräns mot gata eller allmän plats. Det får inte heller placeras närmare mitten av ett järnvägsspår än 30 m om inte järnvägens infrastrukturförvaltare medger det. Kommunen kan besluta i en detaljplan att det krävs bygglov för åtgärden. På byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt gäller inte bygglovbefrielsen. Komplementbyggnaden (Attefallshus) kan vara till exempel garage, förråd eller gäststuga. För att uppföra en komplementbyggnad (Attefallshus) krävs att man gör en anmälan & därefter får ett startbesked innan byggnadsarbetena påbörjas. För att ta i bruk byggnaden ska man först få ett slutbesked.


Regler för Tillbyggnad till bostadshus

Tillbyggnaden får inte ha en större bruttoarea än 15 m², vilket till t.ex. kan vara en tillbyggnad i en våning på 15 m² eller en tillbyggnad i två våningar som tar upp 7,5 m² på marken. Tillbyggnaden får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd. Den får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte de berörda grannarna medger det. Det är inte möjligt att placera det närmare gräns mot gata eller allmän plats. Kommunen kan besluta i en detaljplan att det krävs bygglov för åtgärden. På byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt gäller inte bygglovbefrielsen. Den gäller inte heller inom områden som är störda av buller från skjutfält eller flygplatser av riksintresse för totalförsvaret. För att uppföra en tillbyggnad krävs att man gör en anmälan & därefter får ett startbesked innan byggnadsarbetena påbörjas. För att ta i bruk tillbyggnaden ska man först få ett slutbesked.


Regler för Extra bostad

I ett enbostadshus får det inredas ytterligare en bostad, men inte i ett tvåbostadshus eller i ett komplementbostadshus. Kommunen kan besluta i en detaljplan att det krävs bygglov för åtgärden. På byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt gäller inte bygglovbefrielsen. Den gäller inte heller inom områden som är störda av buller från skjutfält eller flygplatser av riksintresse för totalförsvaret. För att inreda ytterligare en bostad krävs det att man gör en anmälan & därefter får ett startbesked innan byggnadsarbetena påbörjas. För att ta i bruk bostaden ska man först få ett slutbesked.


Regler för Takkupor

På ett en- eller tvåbostadshus som inte har takkupor får det byggas två kupor, & om det redan finns en takkupa får det byggas ytterligare en. Takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen & de får inte uppta mer än halva takfallet. På komplementbostadshuset går det inte att bygga bygglovbefriade takkupor. Takfallet är den sträcka som på ett hus med ett traditionellt sadeltak sträcker sig från gavel till gavel med tillägg för eventuellt taksprång. Kommunen kan besluta i en detaljplan att det krävs bygglov för åtgärden. På byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt gäller inte bygglovbefrielsen. Takkuporna kräver en anmälan, startbesked & slutbesked om arbetena berör konstruktionen av de bärande delarna.

Läs mer om takkupor här!


Pris för attefallshusGotland

Priset på ett attefallhus på Gotland som är 25 kvadratmeter varierar stort då det finns en mängd olika leverantörer och stilar av husen. Om du vill bygga attefallshus själv kostar enbart byggsatsen runt 100 000 kronor utöver den behöver du gjuta en grund till attefallshuset detta kostar allt från 15 000 till 200 000, här kan du läsa om hur du bygger grund till attefallshuset! Men innan du börjar bygga attefallshus måste du ansöka om bygglov vilket även detta kostar en slant.

Vatten och avlopp kan också vara kostsamt beroende på hur långt från huvudhuset eller ledningarna attefallshuset ska stå.

Vill ni bygga ett snyggare arkitektritat attefallshus eller ett nyckelfärdigt attefallshus får man räkna med en start på ca 500 000 exklusive grund och eventuella andra kostnader som t.ex. tillval.