Bygglov - Attefallshus

Attefallshus kan i vissa fall kräva bygglov

För en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostadshus gäller att åtgärderna får utföras oavsett vad detaljplanen anger om t.ex. hur stor area som får bebyggas på varje tomt, men tänk på att det som uppförs måste anpassas till omgivningen. Byggnadsnämnden kan i detaljplan bestämma att åtgärden kräver bygglov om den utförs i en värdefull miljö. Bygglov krävs också om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Om du vill bygga attefallshuset inom eller i anslutning till områden som utgör riksintresse för totalförsvaret gäller ibland särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är inte är säker på vad som gäller i ditt område.

Mer om bygglov