Friggebod

Friggebod

Så vad är en friggebod?

En friggebod är en fristående komplementbyggnad som först endast fick uppnå en byggnadsarea på höst 10,0 kvadratmeter men som den 1 januari 2008 höjdes till 15 kvadratmeter med ett max på 3 meter till taknocken och antalet bodar inte längre är begränsat till två två som tidigare. Omgivningen avser den sammanlagda arean för alla bodar, attefallshus och uthus utan bygglov på en fastighet byggda efter 1979 då lagen om friggebod infördes.

Friggeboden kräver inget bygglov så länge den uppförs på tomt som är bebyggd med ett en eller tvåbostadshus, men får inte uppföras närmare än 4,5 meter från grannens tomtgräns utan dennes medgivande. Kommunen kan dock upphäva lovfriheten för friggebodar genom en detaljplan i ett område med värdefull miljö. För strandskyddsområde krävs dessutom dispens och inom 4,5 meter från gräns mot gata och allmänna platser kan friggeboden inte uppföras utan bygglov. Friggeboden måste också uppfylla lagens grundläggande krav på byggnader, t.ex. att den bör ha en form och färg som är estetiskt tilltalande, inte får medföra fara för trafiksäkerheten eller annan fara och att den inte får medföra betydande olägenheter för grannar i omgivningen. I friggeboden får man installera el men oftast krävs en bygganmälan till kommunen för installation av vatten och avlopp.

Både friggebod och attefallshus får byggas med källare enligt Boverkets regelverk.