An Article.

Regler för attefallshus

Regler för attefallshus

Du som har ett  eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på maximalt 15 kvadratmeter, även bygga ett attefallshus. Innan du köper in attefallshuset måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Storlek på ett attefallshus

Attefallshus får köpas in och byggas i närheten av  bostadshuset/det befintliga huset på tomten. Den högsta höjden från mark till taknock får vara  max fyra meter. Du får bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga tjugofem kvm. Attefallshuset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, garage, ateljé eller kontor etc. (komplementbyggnad).

Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.

Strandskydd, väg och järnvägsområde

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära allmän väg och järnvägsområde finns särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Vad får ett attefallshus användas till

Till skillnad från friggeboden får attefallshuset inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus.

Byggregler

Ett attefallshus ska följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Reglerna är olika beroende på vad ett attefallshus ska användas till. Till exempel ska ett attefallshus som ska användas som ett komplementbostadshus för permanentboende ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad. Det är då exempelvis funktionerna inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus för permanentboende ska också vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

I vissa fall krävs bygglov

För attefallshus gäller att åtgärderna får utföras oavsett vad detaljplanen anger om till exempel hur stor area som får bebyggas på varje tomt, men tänk på att det som uppförs måste anpassas till omgivningen. Byggnadsnämnden kan i detaljplan bestämma att åtgärden kräver bygglov om den utförs i en värdefull miljö. Bygglov krävs också om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Om du vill uppföra ett attefallshus inom eller i anslutning till områden som utgör riksintresse för totalförsvaret gäller ibland särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

Avgifter

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur hög avgiften är.

Om du bryter mot lagen

Om ett attefallshus uppförs utan att anmälan görs eller startbesked har getts är det en olovlig byggnad, ett så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också förelägga dig att göra en anmälan eller att återställa, till exempel genom rivning.

Överklaga ett beslut

Om du nekas startbesked för ett attefallshus kan du överklaga. Byggnadsnämndens beslut om behov av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd får däremot inte överklagas.

Om en granne är missnöjd med ett attefallshus placering, utformning eller användning kan en anmälan göras till byggnadsnämnden. Nämnden ska då påbörja ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot plan- och bygglagstiftningen eller startbeskedet. Byggnadsnämndens beslut i tillsynsärendet kan överklagas.

Anmälan

En anmälan ska vara skriftlig och skickas till byggnadsnämnden. Bifoga de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som nämnden behöver för sin bedömning av om de krav som finns, till exempel de tekniska egenskapskraven, kan antas vara uppfyllda. Ansökan ska också innehålla uppgifter om byggherrens person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetsbeteckning och när arbetena ska påbörjas. Du ska också bifoga ett förslag till kontrollplan. Om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan. Många kommuner har blanketter för anmälan.

Sommarhus i en grön trädgård

Köpa fritidshus i Sverige

Köpa fritidshus i Sverige

Drömmer du att du äger ett fritidshus i Sverige? Vill du plocka bär och svamp i enorma skogar, bada i vackra sjöar eller i saltvattnet i havet? Vill du spendera din sommar i en idyllisk provinsby eller ensam i en liten stuga mitt i ingenstans? Oavsett vilken typ av fritidshus du drömmer om hjälper vi dig att hitta rätt, fritidshus, sommarhus eller attefallshus.

Köp och äger ett hus i Sverige

Vem får äga eller köpa fastigheter i Sverige?

Det finns inga restriktioner för utländska medborgare som äger fastigheter i Sverige. Det finns inte heller några restriktioner för rätten att registrera sig och vistas permanent i ett andra hem för fritidsändamål.

Agentens roll i Sverige

En fastighetsmäklings roll är att vara en neutral och opartisk koppling mellan köparen och säljaren. Det är inte agentens roll att låna företag, få försäkringar, ordera telefonanslutningar e t c. Detta är ensam ansvar för köparen.

Finans / skatter

Köpa ett attefallshus eller fritidshus bidrar till skatter och avgifter. Nedan förklaras det kortfattat för enkel vägledning.

Lokal fastighetsavgift

Den lokala fastighetsavgiften för enskilda hus är 0,75 procent av det skattepliktiga värdet upp till högst 6 825 kronor per år (2012). För flerbostadsfastigheter (mer än två lägenheter) är avgiften 0,4 procent upp till högst 1365 SEK per lägenhet per år (2012). För nybyggda fastigheter betalar du ingen fastighetsavgift för de första fem åren och därefter hälften av avgiften för ytterligare fem år.

Titelaktioner

Formellt bevis på vem som äger en fastighet. Detta utfärdas av Landstingsregistret efter det att inköpet har slutförts. Ofta hjälper köparens bank för att erhålla titelhandlingar. Kostnaden för titeldagen är en stämpelavgift på 1,5% av inköpspriset för enskilda köpare plus en administrationsavgift på 825 SEK. Banken betalar vanligtvis en avgift om de ska skaffa handlingen.

Låneföretag

Detta är ett skriftligt dokument från en bank eller inteckning institution som är bevis på din betalningsförmåga. Låneföretaget är viktigt för att agenten ska kunna veta att du kan göra bra på ditt bud, ekonomiskt, under en auktion. Ett låneföretag kan enkelt fås på internet eller via telefon från banken. Ett låneföretag är inte bindande, varken för dig eller banken, och det är vanligtvis gratis, så det spelar ingen roll för mycket, varifrån du väljer att få ditt låneföretag.

Hypotekslån

För att låna ut pengar för att köpa egendom kräver banken säkerhet för lånet. Vanligtvis är en viss del av fritidshuset, attefallshuset pantsatt till banken och som ett bevis på detta arrangemang erhåller långivaren en pantskuld. Därför debiteras en avgift på 2% av hypotekslån plus en administrationsavgift på 375 kr per hypotekslån. När du köper ett sommarhus finns det ofta lån som köparen kan använda.

Skattepliktigt värde

Motsvarar 75% av det uppskattade marknadsvärdet. Det beskattningsbara värdet bestäms när en fastighet beskattas och är avsedd att ligga till grund för beräkningen av skatt etc. Fastighetsskatt utförs vanligtvis vart tredje år.

Årlig avgift (kooperativ bostadsförening)

Den avgift medlemmen betalar till samhället för dess användning. Detta bör täcka samhällets kostnader för kapital, driftskostnader och underhåll för det kooperativa bostadsföreningen, uppdelad mellan de boende. Basen för fördelningen anges i den finansiella planen.

Överföringsavgift (kooperativ bostadsförening)

Om en kooperativ bostadsfastighet överförs övergår kooperativ bostadsförening en överföringsavgift på cirka 1000 kronor.

Bra att veta

Att köpa en fastighet kan vara både spännande och läskigt – medan det kan vara ett av dina livs viktigaste investeringar. Här är några bra att veta, så du vet vad du kan förvänta dig.

Undertecknande av kontrakt

Efter erbjudandet träffas alla parter så fort som möjligt för att teckna avtal. Bara när både du och försäljaren har skrivit kontraktet är allt klart och transaktionen bindande. Undersökning Inspektion av fastigheten med syfte att upptäcka och undersöka eventuella brister eller brister. Det är köparens ansvar att ta reda på villkoren för bostaden, se mer under Innehållsskyldighet.

Auktion

När flera personer är intresserade av att köpa samma egendom är det ofta en auktion.

Auktionen sker vanligtvis genom att agenten mottar bud via telefon eller webbplatsen från de olika potentiella köparna. Medlet ger sedan alla intresserade parter information, t.ex. via SMS eller hemsidan om det högsta budet så att alla kan följa auktionen och göra nya bud. Ett bud är inte bindande.

Anläggningstillgång

Bortsett från marken och egendomen, något som är ”permanent anpassat för konstant användning”, t.ex. ugn, tvättmaskin, fasta armaturer, staket, växter i trädgården och lekstuga, en anläggningstillgång. Anläggningstillgångar ingår i köpet om inte försäljaren och köparen har kommit överens om något annat.

Deposition

Delvis betalning för fastigheten. Vanligtvis betalar köparen insättningen till säljaren när han undertecknar kontraktet. Detta är vanligen cirka 10 procent av köpeskillingen.

Köp pris

Det totala köpeskillingen som ska betalas vid köp.

Servitut

Detta ger ägaren till en fastighet rätten, under vissa omständigheter, för obestämd tid och för ett visst ändamål, använda eller göra anspråk på någon annans egendom. Detta är ofta kopplat till något som rätten att använda en väg eller rörmokeri som är begravd under någon annans egendom. En lättnad kan både vara en skuld och en tillgång.

Skyldighet att inspektera Det är köparens ansvar att undersöka egenskapen hos fastigheten. Detta görs genom noggrann inspektion av fastigheten. Om en omfattande undersökning har utförts av en professionell måste köparen se till att han har förstått allt som undersökningen har visat. Annars borde köparen förlita sig på sin egen landmätare. För fel eller skador som köparen har haft möjlighet att upptäcka, kan säljaren normalt inte bli ansvarig.

Slutdatum

Dagen där du får nycklarna till ditt nya hem kallas färdigställelsedagen. Köparen och säljaren möts sedan hos agentens lokaler eller banken för de sista formaliteterna. Före slutförandemötet skickar agenten en skriftlig inbjudan till dig, och du borde ha den balans som ska betalas. Detta är en sammanfattning av kapital, ränta, lån och summan du fortfarande har att betala. När det gäller egendom tecknar köparen och försäljaren vad som kallas inköpsdokument. I köpeskillingen tecknar försäljaren att de har fått sin fulla betalning. Du kan använda köpet för att erhålla handlingarna. Du får också nycklarna till fastigheten och eventuella planer, ritningar och instruktioner för maskiner och annan utrustning.

Hemförsäkring

Hemförsäkring är en mycket viktig försäkring om du äger en fastighet. Hemförsäkring består faktiskt av flera olika försäkringar som antingen kan betala för reparationer för att skada din privata egendom eller betala ersättning om du är skadad eller ansvarig för skada på någon annan. Det är den enskilda ägarens ansvar att få försäkring. Kontakta ett försäkringsbolag för mer information.

Om du bor i en bostadsfastighet, bortsett från din bostadsförsäkring, borde du ha ett kooperativ bostadstillägg som täcker skador som du som bor i ett kooperativ bostadsbolag kan orsaka fasta apparater (som tillhör lägenhet och ägs därför av föreningen) – t.ex. dörrar och fönster, VVS, badrum och kök – eller byggnaden i allmänhet.

Attefallshus

Attefallshus

Sommarhus i en grön trädgård

Köpa fritidshus i Sverige

Att köpa attefallshus, sommarhus eller fritidshus i Sverige är inte alltid okomplicerat, det är många saker man bör hålla koll på och det finns en hel del fallgropar längst med vägen.

Läs mer i vår guide köpa fritidshus guide här!

 


Vad får jag använda mitt Attefallshus till?Attefallshus, ett av Gotlands populäraste hus! Ett attefallshus är en lite komplementbyggnad som från den andra juli 2014 kan byggas utan bygglov på de flesta tomter. Attefallshuset får kan ha en byggnadsarea på upp till 25 m² stor & 4 meter nockhöjd, & det kan inredas till permanentbostad om man så vill.


De nya bestämmelserna omfattar totalt fem olika typer av byggnader:

 1. Komplementbostadshus (en självständig bostad)
 2. Komplementbyggnad (till exempel garage)
 3. Tillbyggnad
 4. En extra bostad
 5. Nya takkupor

Den nya byggnadstypen har uppkallats efter Stefan Attefall som var Sveriges bostadsminister mellan 2010 & 2014.


Attefallshusets historia

Den 3 december 2013 presenterade Boverket en rapport som där boverket föreslog att den sammanlagda arean för friggebodar kan uppgå till 20 kvadratmeter. I Samma utredning tittade man även på en ny byggnadstyp med en byggnadsarea upp till 25 kvadratmeter som även kunde användas som permanent bostad. Bostadsministern presenterade i TV att regeringen förordade båda förslagen. Regeringen lade i februari 2014 fram en lagrådsremiss som fick mycket kraftig kritik av Lagrådet. Kritiken ledde till att vissa delar i propositionen ändrades när den lades fram i mars 2014.

Intresset för Attefallshusen på Gotland har varit enorma. Villaägarnas riksförbund bedömde att reformen skulle kunna ge 150 000 till 200 000 nya bostäder/Attefallshus. Detta resulterade i runt 100 000 nya attefallsbostäder.


Regler för attefallshus

Du som har ett  eller tvåbostadshus får , förutom friggebod på maximalt 15 kvadratmeter, även bygga ett attefallshus. Innan du köper in attefallshuset måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Läs mer om regler och bestämmelser


Attefallshusets bestämmelser & Regler på Gotland

De åtgärder som ingår i de nya bestämmelserna gäller bara på tomter som redan är bebyggda med ett en- eller tvåbostadshus. Det finns begränsningar i bygglovfriheten, till exempel på hus och i områden som är särskilt värdefulla från historisk synpunkt. Det är inte heller tillåtet att bygga Attefallshus eller tillbyggnad närmare gräns mot granne än 4,5 meter om inte den berörda grannen medger det.

Åtgärderna kräver inte bygglov, men med undantag för vissa takkupor kräver de bygganmälan till kommunen och att kommunen lämnar startbesked innan byggnadsarbetena påbörjas. Kommunens byggnadsnämnd ska pröva att åtgärden kan antas uppfylla kraven enligt plan- och bygglagen och andra föreskrifter.[11] Byggnadsnämnden kan neka startbesked om åtgärden inte fyller kraven på bygglovbefrielse eller om åtgärden strider mot något annat, till exempel regler om skydd mot brand och olyckor. Ligger tomten nära vatten kan det behövas strandskyddsdispens.

De tidigare reglerna för friggebodar behålls, det blir alltså möjligt att både ha ett Attefallshus och en friggebod på tomten. Den som har en tomt med ett en- eller tvåbostadshus kan därför bebygga den med en eller flera friggebodar upp till sammanlagt 15 , en eller flera Attefallshus på Gotland upp till sammanlagt 25 m² och en tillbyggnad på upp till 15 m². Dessutom går det att bygga två takkupor om det inte finns några tidigare, och det går att inreda en extra bostad i ett enbostadshus.

Åtgärderna får strida mot detaljplanen, vilket betyder att det går att bygga större än vad detaljplanen anger. Det går också att bygga på mark som inte får bebyggas enligt detaljplan.


Attefallshus (Komplementbostadshus)

Attefallshuset får inte ha en större byggnadsarea än 25,0 m² och inte en högre taknockshöjd än 4,0 m. Attefallshuset får inte ställas närmare gränsen än 4,5 meter om inte de berörda grannarna medger det. Det är inte möjligt att ställa det närmare gräns mot gata eller allmän plats. Det får inte heller ställa närmare mitten av ett järnvägsspår än 30 m om inte järnvägens infrastrukturförvaltare medger det. Kommunen kan besluta i en detaljplan att det krävs bygglov för åtgärden. På byggnader eller inom bebyggelseområden som är värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt gäller inte bygglovbefrielsen. Den gäller inte heller inom ställen som är störda av buller från skjutfält eller flygplatser av riksintresse för totalförsvaret. För att bygga ett Attefallshus krävs att man gör en anmälan och därefter får ett startbesked innan bygget påbörjas. Innan man ställer ner  Attefallshuset ska man först få ett slutbesked. Attefallshuset utgör en särskild bostad. Det innebär att bostaden ska uppfylla de krav som till exempel plan- & byggförordningen & Boverkets byggregler ställer på en bostad. Boverkets byggregler ändras för att göra det lättare att bygga mindre bostäder.


Attefallshus (Komplementbyggnad)

Komplementbyggnaden (Attefallshus) får inte ha en större byggnadsarea än 25,0 m² & inte en högre taknockshöjd än 4,0 m. Byggnadsarean för komplementbyggnad (Attefallshus) &  komplementbostadshus (Attefallshus) räknas samman & får tillsammans inte vara större än 25,0 m². Det är möjligt att dela upp ytan på två eller flera byggnader, så att man kan ha 20 m² komplementbostadshus (Attefallshus) & 5 m² förråd. Det får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte de berörda grannarna medger det. Det är inte möjligt att placera det närmare gräns mot gata eller allmän plats. Det får inte heller placeras närmare mitten av ett järnvägsspår än 30 m om inte järnvägens infrastrukturförvaltare medger det. Kommunen kan besluta i en detaljplan att det krävs bygglov för åtgärden. På byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt gäller inte bygglovbefrielsen. Komplementbyggnaden (Attefallshus) kan vara till exempel garage, förråd eller gäststuga. För att uppföra en komplementbyggnad (Attefallshus) krävs att man gör en anmälan & därefter får ett startbesked innan byggnadsarbetena påbörjas. För att ta i bruk byggnaden ska man först få ett slutbesked.


Regler för Tillbyggnad till bostadshus

Tillbyggnaden får inte ha en större bruttoarea än 15 m², vilket till t.ex. kan vara en tillbyggnad i en våning på 15 m² eller en tillbyggnad i två våningar som tar upp 7,5 m² på marken. Tillbyggnaden får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd. Den får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte de berörda grannarna medger det. Det är inte möjligt att placera det närmare gräns mot gata eller allmän plats. Kommunen kan besluta i en detaljplan att det krävs bygglov för åtgärden. På byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt gäller inte bygglovbefrielsen. Den gäller inte heller inom områden som är störda av buller från skjutfält eller flygplatser av riksintresse för totalförsvaret. För att uppföra en tillbyggnad krävs att man gör en anmälan & därefter får ett startbesked innan byggnadsarbetena påbörjas. För att ta i bruk tillbyggnaden ska man först få ett slutbesked.


Regler för Extra bostad

I ett enbostadshus får det inredas ytterligare en bostad, men inte i ett tvåbostadshus eller i ett komplementbostadshus. Kommunen kan besluta i en detaljplan att det krävs bygglov för åtgärden. På byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt gäller inte bygglovbefrielsen. Den gäller inte heller inom områden som är störda av buller från skjutfält eller flygplatser av riksintresse för totalförsvaret. För att inreda ytterligare en bostad krävs det att man gör en anmälan & därefter får ett startbesked innan byggnadsarbetena påbörjas. För att ta i bruk bostaden ska man först få ett slutbesked.


Regler för Takkupor

På ett en- eller tvåbostadshus som inte har takkupor får det byggas två kupor, & om det redan finns en takkupa får det byggas ytterligare en. Takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen & de får inte uppta mer än halva takfallet. På komplementbostadshuset går det inte att bygga bygglovbefriade takkupor. Takfallet är den sträcka som på ett hus med ett traditionellt sadeltak sträcker sig från gavel till gavel med tillägg för eventuellt taksprång. Kommunen kan besluta i en detaljplan att det krävs bygglov för åtgärden. På byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt gäller inte bygglovbefrielsen. Takkuporna kräver en anmälan, startbesked & slutbesked om arbetena berör konstruktionen av de bärande delarna.

Läs mer om takkupor här!


Pris för attefallshus på Gotland

Priset på ett attefallhus på Gotland som är 25 kvadratmeter varierar stort då det finns en mängd olika leverantörer och stilar av husen. Om du vill bygga attefallshus själv kostar enbart byggsatsen runt 100 000 kronor utöver den behöver du gjuta en grund till attefallshuset detta kostar allt från 15 000 till 200 000, här kan du läsa om hur du bygger grund till attefallshuset! Men innan du börjar bygga attefallshus måste du ansöka om bygglov vilket även detta kostar en slant.

Vatten och avlopp kan också vara kostsamt beroende på hur långt från huvudhuset eller ledningarna attefallshuset ska stå.

Vill ni bygga ett snyggare arkitektritat attefallshus eller ett nyckelfärdigt attefallshus får man räkna med en start på ca 500 000 exklusive grund och eventuella andra kostnader som t.ex. tillval.

 

 

Köpa attefallshus Gotland

Bygga attefallshus Gotland

Bygga attefallshus på Gotland

Bygga attefallshus Gotland

Attefallshus Gotland

Har du tankar på att bygga attefallshus på Gotland? Bra då har du kommit rätt, på attefallshusen.com hittar du all information som du behöver inför ditt framtida byggprojekt.

Så vad bör man tänka på när man bygger attefallshus på Gotland?

Budget

Hur mycket har du tänkt att lägga på ditt nya attefallshus? Räkna noggrant efter hur mycket pengar du har, tänk på att det finns kan dyka upp oförutsägbara utgifter i bygget, om du tänker köpa ett färdigt attefallshus tänk på att det tillkommer fraktkostnader och många leverantörer jobbar med dolda kostnader som de inte skyltar med t.ex. inhyrning av kran kan tillkomma vid leverans.

Tänk långsiktigt, väljer du t.ex. ett lite dyrare attefallshus med stil ökar värdet vid försäljning dessutom har du fått njuta av ett vackert och attefallshus under tiden. Man kan också hyra ut attefallshus till t.ex. sommargäster eller året runt boende.

Grund

En av de viktigaste aspekter i att bygga attefallshus är själva grunden, vart ska ditt nya attefallshus stå? Hitta en fin plats på tomten som inte förstör utsikt eller står i vägen på något sätt, ett bra utgångsläge kan vara att titta på antal soltimmar, det kan dra ner energiförbrukningen en aning och det är allmänt en trevlig upplevelse att solen skiner in genom fönsterrutan. Det finns ett gäng olika typer av grund för attefallshus, det kan du läsa mer om på: attefallhus.net

Inköpa av vitvaror och toalett till attefallshus

Glöm inte att planera för inköpa av spis, diskmaskin, dusch, tvättmaskin, handfat och toalett.

Regler attefallshus på Gotland

Regler attefallshus på Gotland

Regler attefallshusBehöver man ansöka om bygglov för attefallshus?

Generellt sett Nej, det finns dock bestämmelser och regler som man behöver förhålla sig efter, vi har staplat upp reglerna nedan:

 1. Storleken eller arean på ett attefallshus får max vara 25 kvadratmeter stort. Till skillnad från friggebodar ska bostäderna kunna användas som permanentbostad men också som exempelvis garage, gäststuga eller förråd. I vanligt fall är det okej att bygga ett attefallshus även om det strider mot bestämmelserna i en detaljplan, även på prickad mark.
 2. Storleken eller arean på ditt attefallshus kan delas upp, om du t.ex. vill använda 10 kvadratmeter som boende och 15 till garage eller på ett annat ställe på tomten. Tänk på att regler för  friggebodar gäller fortfarande vilket innebär att man totalt kan uppföra 40 kvadratmeter hus utan bygglov.
 3. Högsta nockhöjd är 4 meter från marken (inkl. plintar) & attefallshuset får ej byggas närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.
 4. Om du vill bygga ditt attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter förutsätts, precis som med friggebodarna, grannarnas godkännande.
 5. Tillstånd måste liksom för friggebod skaffas enligt miljöbalken inom strandskyddsområde normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.
 6. För ett attefallshus behövs en bygganmälan till byggnadsnämden för er kommun där ni tänkt placera huset. Du får inte börja bygga Atefallshuset förrän ni har fått ett godkännande och ett startbesked av byggnadsnämnden. När du ansöker om bygganmälan går detta att göra på två sätt. Antingen som  komplementbostadshus eller som komplementhus.
Friggebod

Friggebod

Så vad är en friggebod?

En friggebod är en fristående komplementbyggnad som först endast fick uppnå en byggnadsarea på höst 10,0 kvadratmeter men som den 1 januari 2008 höjdes till 15 kvadratmeter med ett max på 3 meter till taknocken och antalet bodar inte längre är begränsat till två två som tidigare. Omgivningen avser den sammanlagda arean för alla bodar, attefallshus och uthus utan bygglov på en fastighet byggda efter 1979 då lagen om friggebod infördes.

Friggeboden kräver inget bygglov så länge den uppförs på tomt som är bebyggd med ett en eller tvåbostadshus, men får inte uppföras närmare än 4,5 meter från grannens tomtgräns utan dennes medgivande. Kommunen kan dock upphäva lovfriheten för friggebodar genom en detaljplan i ett område med värdefull miljö. För strandskyddsområde krävs dessutom dispens och inom 4,5 meter från gräns mot gata och allmänna platser kan friggeboden inte uppföras utan bygglov. Friggeboden måste också uppfylla lagens grundläggande krav på byggnader, t.ex. att den bör ha en form och färg som är estetiskt tilltalande, inte får medföra fara för trafiksäkerheten eller annan fara och att den inte får medföra betydande olägenheter för grannar i omgivningen. I friggeboden får man installera el men oftast krävs en bygganmälan till kommunen för installation av vatten och avlopp.

Både friggebod och attefallshus får byggas med källare enligt Boverkets regelverk.

Totalhöjd Nockhöjd

Nockhöjd

Nockhöjden är den högsta höjden/punkten byggnadens takkonstruktion. Om byggnaden t.ex. har ett pulpettak kan man i vissa fall få räkna från medelhöjden av detta tak. Skorstenar & liknande räknas inte med. Höjden räknas från markens medelnivå invid byggnaden. Ligger byggnaden närmare än 6 meter från allmän plats räknas höjden från markens medelnivå på den allmänna platsen.